องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 พ.ค. 2565 ]14
2 แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 17 มี.ค. 2565 ]39
3 ประกาศ เรื่องรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 25 ม.ค. 2565 ]40
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]49
5 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ธ.ค. 2564 ]53
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ธ.ค. 2564 ]51
7 ประกาศ เรื่อง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 27 ต.ค. 2564 ]40
8 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]41
9 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ก.ย. 2564 ]38
10 แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง กำหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 2 ส.ค. 2564 ]23
11 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]95
12 แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน [ 17 พ.ค. 2564 ]26
13 รายงานผลศูนย์ข้อมูลข่าวสารรอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) [ 7 เม.ย. 2564 ]81
14 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ การดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558(รอบ 1ต.ค.63ถึง31ธ.ค.63)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]94
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 16 ก.พ. 2564 ]88
16 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 16 ก.พ. 2564 ]94
17 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566) [ 8 ก.พ. 2564 ]102
18 แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 8 ก.พ. 2564 ]88
19 แจ้งเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]88
20 รายงานผลศูนย์ข้อมูลข่าวสารรอบเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]81
 
หน้า 1|2|3|4|5|6