องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]11
2 รายงานและปารประเมินผลการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานจ้าง และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]15
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]26
4 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]41
5 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 10 พ.ย. 2565 ]30
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]29
7 ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]13
8 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]11
9 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 พ.ค. 2565 ]93
10 แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 17 มี.ค. 2565 ]110
11 ประกาศ เรื่องรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 25 ม.ค. 2565 ]114
12 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]124
13 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ธ.ค. 2564 ]171
14 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ธ.ค. 2564 ]123
15 ประกาศ เรื่อง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 27 ต.ค. 2564 ]112
16 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]117
17 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ก.ย. 2564 ]115
18 แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง กำหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 2 ส.ค. 2564 ]109
19 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]220
20 แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน [ 17 พ.ค. 2564 ]99
 
หน้า 1|2|3|4|5|6