องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายสุรชาติ ปักสำโรง
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-4400-9559
  อีเมล์ + admin@takhob.go.th
 
  ชื่อ +

นายไพทูรย์  ปันยาง

  ตำแหน่ง + ปลัดอบต.
  โทรศัพท์ + 0-4400-9559
  อีเมล์ + admin@takhob.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายราเชนทร์  ผึ่งตะขบ

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 0-4400-9559
  อีเมล์ + admin@takhob.go.th
 
  ชื่อ + นางกานดา  เที่ยงอินทร์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-4400-9559
  อีเมล์ + admin@takhob.go.th
 
 

  ชื่อ + จักกฤษณ์ เมืองแก้ว
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 0-4400-9559
  อีเมล์ + admin@takhob.go.th
   
 
  ชื่อ + นางสาวนภัสนันท์  คานนิม
  ตำแหน่ง + รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 0-4400-9559
  อีเมล์ + admin@takhob.go.th
   
 
  ชื่อ + นายราเชนทร์  ผึ่งตะขบ
  ตำแหน่ง + รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 0-4400-9559
  อีเมล์ + admin@takhob.go.th
   
 
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
  โทรศัพท์ + 0-4400-9559
  อีเมล์ + admin@takhob.go.th