องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/ยุทธศาสตร์


วิสัยทัศน์การพัฒนา

1  วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

อบต. ตะขบน่าอยู่  พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 

2 พันธกิจหลักการพัฒนา(Mission) 

จากวิสัยทัศน์การพัฒนา ได้นำมากำหนดภารกิจหลักหรือพันธกิจ ( Misson) 15ภารกิจ ดังนี้

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
                   2.จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วทั้งหมู่บ้าน
                   3.ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา
                   4.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
                   5. ป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
                   6.ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเทคโนโลยีของประชาชน
                   7.ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพการเกษตรและอาชีพเสริม
                   8. จัดหาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร
                   9.ส่งเสริมและสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                   10. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
                   11.ส่งเสริมเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                   12.ทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
                   13.ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

                   14. ส่งเสริม สนับสนุน องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

                   15. ส่งเสริม สนับสนุนการปกครองในระบบประชาธิปไตย

 

 

3  จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Goals )

          1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินการตามแนวพระราชดำริ

          2. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ

          3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

          4. เพื่อพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

          5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพงานด้านสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

          6. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

          7. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

          8. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

          9. เพื่อบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

          10. เพื่อเสริมสร้างความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

          11. เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

          12.  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

          13.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย


4. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ  มุ่งพัฒนา 10 ด้าน  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำรัส, ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา, ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร, ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม, ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข, ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา, ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี, ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม