องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวธัญญารัตน์ ทราบจังหรีด
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
090-2391725
นางสาวธัญญารัตน์ ทราบจังหรีด
นักวิชาการสาธารณสุข
090-2391725
นางสาววนิดา โทนสูงเนิน นางสาวรัตตญา คำนนท์ นายธีรวัฒน์ ซอพรมราช
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
  นายสมศักดิ์ เสมาภักดี นายจักรพงษ์ โฆษวิฑิตกุล
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป