องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวธัญญารัตน์ ทราบจังหรีด
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
090-2391725

นางสาวธัญญารัตน์ ทราบจังหรีด
นักวิชาการสาธารณสุข

090-2391725นางสาวรุ่งทิวา วิจิตร
นางสาวกรรณิกา คำเกษม
นางสาววนิดา โทนสูงเนิน
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป


   นางสาวรัตตญา คำนนท์
นายธีรวัฒน์ ซอพรมราช
นายสมศักดิ์ เสมาภักดี
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป


นายทวีคูณ ขุนเจริญ
นายจักรพงษ์ โฆษวิฑิตกุล

คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป