องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


ฝ่ายข้าราชการประจำ

 
นายจิรพันธุ์ วิสูตรศักดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
091-963-5966
 
 
นายราเชนทร์  ผึ่งตะขบ นางสาวนารีรัตน์ ปะทะโน นายจักกฤษณ์ เมืองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
092-6617199
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

092-3817280
 ผู้อำนวยการกองช่าง
095-6951966


 นางสาวนภัสนันท์  คานนิม
นางสาวธัญญารัตน์ ทราบจังหรีด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

081-9679772
090-2391725  


หน่วยตรวจสอบภายใน


 
  นายจิรพันธุ์ วิสูตรศักดิ์
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
091-963-5966