องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายจิรพันธุ์ วิสูตรศักดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
091-963-5966
   
 
นายราเชนทร์  ผึ่งตะขบ นางกานดา  เที่ยงอินทร์ นายจักกฤษณ์ เมืองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
092-6617199
ผู้อำนวยการกองคลัง
081-7901622
 ผู้อำนวยการกองช่าง
095-6951966


 นางสาวนภัสนันท์  คานนิม
นางสาวธัญญารัตน์ ทราบจังหรีด
 นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
081-9679772
090-2391725