องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวนภัสนันท์  คานนิม
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 นางสาวนภัสนันท์  คานนิม
 นายอภินันท์ อังอภิสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา

 เจ้าพนักงานธุรการ
 

 
นางสาวประภา เปลี่ยนขุนทด นางสาวพัชรี  สิทธินุภาพ นางอารียา ยมหา
ครู ครู ครูผู้ดูแลเด็ก
   
 
 นางสาวณัฐชยา  วิจิตร  นางสาวมัฒฑณิดาศ์  ผิวกิ่ง
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
     
นางสาวอัมพร  วิจิตรสระน้อย
นางสาวศุภรัตน์  อิ่มพรมราช
นางสาวนภาพร  พลอยฉิมพลี
 ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  ผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาวณัฐสุดา  อัดตะขบ
 
คนงานทั่วไป