องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวนภัสนันท์  คานนิม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 นางสาวนภัสนันท์  คานนิม
 นายอภินันท์ อังอภิสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 เจ้าพนักงานธุรการ
 

 
นางสาวประภา เปลี่ยนขุนทด นางสาวพัชรี  สิทธินุภาพ นางอารียา ยมหา
ครู ครู ครู
   
 นางสาวณัฐชยา  วิจิตร  นางสาวมัฒฑณิฎาศ์  ผิวกิ่ง นางสาวศุภรัตน์  อิ่มพรมราช
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก


 

นางสาวณัฐสุดา  อัดตะขบ

คนงาน