องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
กองช่าง


นายจักฤษณ์  เมืองแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
  นายขวัญชัย เสริฐสูงเนิน  
  นายช่างโยธา  

 
-ว่าง- -ว่าง- นายปรีดี  ช้อยสระน้อย
วิศวกรโยธา เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา


 

 


 
นายพิชัย เอ็นดู
นางสาวนภาพร  พลอยฉิมพลี นางสาวปวีณา  ยิ่งสง่า
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
คนงาน คนงาน
   
 
นายธวัชชัย ฉาวกระโทก นางสาวรุ่งนภา รอดสั้น
 
พนักงานขับรถยนต์  คนงาน