องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
กองช่าง


นายจักฤษณ์  เมืองแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
  นายขวัญชัย เสริฐสูงเนิน  
  นายช่างโยธา  

 
-ว่าง- นางสุพิน  รัตนาพันธ์ นายปรีดี  ช้อยสระน้อย
วิศวกรโยธา เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา


 
 
นายพิชัย เอ็นดู
นางสาวดวงกมล  พลอยฉิมพลี
นางสาวปวีณา  ยิ่งสง่า
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป 
     
 ว่าง    
พนักงานขับรถยนต์