องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
กองคลัง

 
นางสาวนารีรัตน์ ปะทะโน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
   
นางสาวธิดารัตน์ ดุงสูงเนิน นางสาวนารีรัตน์ ปะทะโน -ว่าง-
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุ
 

 
 
นางจินตนา  หงส์พิทักษ์ชน
นางสาวรุ่งอรุณ  เหียบขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ