องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นายราเชนทร์  ผึ่งตะขบ
 หัวหน้าสำนักปลัด

จ่าสิบเอกขวัญชัย รัตนพันธุ์ นางสาวลำพู ปะถานะ นางจิราพร  แสงลุน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน
 
นางสาวชัชชญา ตะถา
ว่าง ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ นักจัดการงานทั่วไป นิติกร
ว่าง นางสาวลลิตา ระไหวพรมราช
นางสาวปภางค์กร  เมินกระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพิเภก ราพิมพ์สำโรง นายนิยม  เนตรพรมราช นายคมสาร โพธิ์จันอัด
คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ คนสวน
   
นางสำเริง เสมาภักดี ว่าง นางจรรยา  เทียมตะขบ
คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป

 
 
นายฉัตรชัย ศรีสูงเนิน นางสาวศิรินภา ด้วงลำโกน
นางสาวภาวินี แก่นสูงเนิน
  ยาม  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป