องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นายราเชนทร์  ผึ่งตะขบ
 หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวลำพู ปะถานะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

จ่าสิบเอกขวัญชัย รัตนพันธุ์ ว่าง นางจิราพร  แสงลุน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน
 

นางสาวชัชชญา ตะถา
ว่าง นางสาวสุรภา วรรณรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ นักจัดการงานทั่วไป นิติกรปฏิบัติการ
พันจ่าอากาศเอกดำรงศักดิ์ หงส์พิทักษ์ชน
นางสาวลลิตา ระไหวพรมราช
นางสาวปภางค์กร  เมินกระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพิเภก ราพิมพ์สำโรง นายนิยม  เนตรพรมราช นายคมสาร โพธิ์จันอัด
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ คนสวน
 
นางสาวแพรวพรรณ จวงตะขบ นายฉัตรชัย ศรีสูงเนิน นางสาวศิรินภา ด้วงลำโกน
คนงาน ยาม คนงาน
   
นางสาวภาวินี แก่นสูงเนิน นางสาวธาริณี  นามจังหรีด นายสายยัน  ดีขุนทด
คนงาน คนงาน คนงาน

นางสาวณิชนันท์ พิตตะขบ นางสาวภรนิภา ร่วมตะขบ
คนงาน คนงาน