องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง


คณะผู้บริหาร


นายสุรชาติ ปักสำโรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
โทร.089-9494946

นายวุฒิพงษ์ พิมตะขบ
นายพจน์ เอิบพรมราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
โทร.089-5807376 โทร.087-2550811

นายไพทูรย์ ปันยาง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
โทร.089-8455827


ฝ่ายข้าราชการประจำ


 
นายจิรพันธุ์ วิสูตรศักดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
091-963-5966
 
 
นายราเชนทร์  ผึ่งตะขบ นางสาวนารีรัตน์ ปะทะโน นายจักกฤษณ์ เมืองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
092-6617199
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

092-3817280
 ผู้อำนวยการกองช่าง
095-6951966


 นางสาวนภัสนันท์  คานนิม
นางสาวธัญญารัตน์ ทราบจังหรีด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

081-9679772
090-2391725  
     


หน่วยตรวจสอบภายใน


   
  นายจิรพันธุ์ วิสูตรศักดิ์  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
091-963-5966