องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ดำเนินการการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

  กิจกรรม 5 ส. ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน

  ออกสำรวจสระน้ำสาธารณประโยชน์ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลตะขบ

  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 3 ออกติดตามการดำเนินงาน ตามโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส บ้านชุมชนพัฒนา ม.19

  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ออกติดตามและช่วยเหลือผู้สูงอายุ บ้านเขาพญาปราบ หมู่ที่ 15