วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์/ขาวดำ) ส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้) ส่วนกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงเช็คระยะรถกู้ชีพ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ขง ๗๙๘๔ นครราชสีมา ทะเบียนหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๒ (กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเขาพญาปราบ หมู่ ๑๕ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ (ส่วนสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากวัดหนองปล้องถึงเขตติดต่อบ้านคลองน้ำขาว บ้านหนองปล้อง หมู่ ๑๑ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงเช็คระยะรถกู้ชีพ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ขง ๗๙๘๔ นครราชสีมา ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๕-๐๐๐๒ ครบกำหนดตรวจเช็คสภาพระยะ ๓๒๔,๐๐๐ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางเข้าหมู่บ้านป่ากล้วย ถึงเขตติดต่อตำบลบ่อปลาทอง บ้านเขาพญาปราบ หมู่ ๑๕ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง