วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ประจำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาตรจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรม จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดเก้าอี้พักคอย แบบ ๓ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเบนซิน จำนวน ๒๖๕ ลิตร) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง