วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการรณรงค์เพื่อป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔๔ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดหาอาหารเเละเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์เเละวันสูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (กองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเช่าาเต็นท์พร้อมเก้าอี้ เเละจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์เเละวันสูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์เเละวันสูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (กองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการรณรงค์เพื่อป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔๔ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้ออุปกรณืกีฬาให้กับหมู่บ้าน ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา นายจำรัส หลอดกระโทก ปฏิบัติหน้าที่หน่วยบริการฉุกเฉิน (EMS)และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนเมษายน๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา นายบุญฤทธิ์ วงศ์มณี ปฏิบัติหน้าที่หน่วยบริการฉุกเฉิน (EMS) และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนเมษายน๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา นายอดิศักดิ์ สุมาลัย ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางกองสาธารณสุขฯ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนเมษายน๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง