องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
  tr>
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี
บริการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต
กำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น
การเผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินประจำปี
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

นางสาวนภัสนันท์  คานนิม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 นางสาวนภัสนันท์  คานนิม
 นายอภินันท์ อิงอภิสทธิ์
นักวิชาการศึกษา
 เจ้าพนักงานธุรการ
 

 
นางสาวประภา เปลี่ยนขุนทด นางสาวพัชรี  สิทธินุภาพ นางอารียา ยมหา
ครู ครู ครูผู้ดูแลเด็ก
     
 นางสาวณัฐชยา  วิจิตร  นางสาวมัฒฑณิดาศ์  ผิวกิ่ง  นางศุภรา  สีสิน
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
     
นางสาวอัมพร  วิจิตรสระน้อย
นางสาวศุภรัตน์  อิ่มพรมราช
นางสาวนภาพร  พลอยฉิมพลี
 ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  ผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาวณัฐสุดา  อัดตะขบ  
คนงานทั่วไป