องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  tr>
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี
บริการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต
กำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น
การเผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินประจำปี
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สำนักงานปลัด
 
นายราเชนทร์  ผึ่งตะขบ
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

จ่าสิบเอกขวัญชัย รัตนพันธุ์ นางสาวลำพู ปะถานะ นางจิราพร  แสงลุน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน
 
นางกฤษณา ทองเจือ นายฉัตรชัย ศรีสูงเนิน นางสาวปภางค์กร  เมินกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการ ยาม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวลลิตา ระไหวพรมราช นายนิยม  เนตรพรมราช นายคมสาร โพธิ์จันอัด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พนักงานขับรถยนต์ คนสวน
นายพิเภก ราพิมพ์สำโรง นางจิราภรณ์  เพ็ชรสำโรง นางสำเริง เสมาภักดี
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
   
นายสมศักดิ์ กลีบตะขบ นายพิชัย  เอ็นดู นางจรรยา  เทียมตะขบ
คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป
     
  นายวิมาน  อิทธิพันธ์
 
   คนงานทั่วไป