วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร (ส่วนกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (ส่วนกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กฉ ๙๓๑๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขง 7984 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ (ส่วนสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (หมึก) ส่วนกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตะกุด หมู่ ๑๔ สายจากบริเวณคุ้มโคกสง่า ถึงเขตติดต่อตำบลตะคุ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก