วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเเละรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขม ๕๘๖๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การเเพทย์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องสูบน้ำและเครืี่องจักรกล บ้านยางกระทุง หมู่ 2 ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลตะขบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตะเคียนคู่ หมู่ 13 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านตะเคียนคู่ หมู่ 13 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องสูบน้ำและเครืี่องจักรกล บ้านยางกระทุง หมู่ 2 ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลตะขบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำงาน จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อการสาธิตการจัดทำหน้ากากอนามัย (กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกคูคลอง บ้านหนองบอน หมู่ 20 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง