วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงเเละรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขม ๕๘๖๘ นครราชสีมา เข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (เช็คระยะ ๑๐,๐๐๐ กม.) เเละเช็คระบบ ส่วนกองสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสาลิกา หมู่ ๘ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสำราญ หมู่ ๑๐ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น น้ำมันดีเซล B ๗ จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๖ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๑๗ ถึง ๔๒๐-๖๐-๐๐๓๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์ ของหน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำประตูทางเข้าทางออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ จำนวน ๓ จุด พร้อมติดตั้ง (กองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒๒ สายบ้านนางกลิ่น ศรีวีระพงษ์ถึงบ้านนายสุรสิทธิ์ ตากกระโทก ตำบลตะขบ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๖ สายจากปากทางเข้าหมู่บ้านน้อย ถึงวัดป่าพลับพลาชัย ตำบลตะขบ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๑๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๐๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ที่ ๑ เเละเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA) ส่วนกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง (ยางรถยนต์) ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว (Double cab) หมายเลขทะเบียน ขง ๘๓๑๙ นครราชสีมา ส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง