วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองไผ่ หมู่ ๗ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองสาริกา หมู่ 8 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองลำสำลาย บ้านน้ำซับ หมู่ 16 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องสูบน้ำเเละเครื่องจักรกล ตามโครงการป้องกันเเละแก้ไขปัญหาภัยเเล้งพื้นที่ตำบลตะขบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขง ๗๙๘๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กเเละเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กเเละเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กเเละเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง