วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝาย คสล.แบบท่อลอด บ้านหนองบอน หมู่ 20 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกฝายพ่อแก้ว บ้านหนองไผ่ หมู่ 7 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองน้ำขาว หมู่ 5 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองสาริกา หมู่ 8 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านโคกตะกุด หมู่ 14 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphal Concrete สายบ้านสวนพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลตะขบ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสวนพัฒนา หมู่ 22 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจรราจร Asphal Concrete สายบ้านน้อย หมู่ 6 ตำบลตะขบ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)