องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  tr>
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี
บริการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต
กำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น
การเผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินประจำปี
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภา อบต.
 

 
นายสัมฤทธิ์ กลิ่นดอน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 
นายเสริมศักดิ์  ใหญ่เมืองปัก นายไพโรจน์  นันทะวงศ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางโฉมยงค์  พูนเจริญผล นายนิกร  ถมฉิมพลี นายสายชล เทียมตะขบ นายสมัย  สามสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 
นายพจน์  เอิบพรมราช นายสมบูรณ์  อินทร์ประเสริฐ นายคำมี ทราบจังหรีด นายบุญ ยุทธสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายบัว สังข์ตะคุ -รอบันทึกข้อมูล - นายนายจำนงค์ เธอสูงเนิน นายบุญช่วย สังข์ตะคุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

นายทรงพล เหรียญประยูร   นายศักรินทร์  จรพุทธานนท์ นางส้มเกลี้ยง รอบพรมราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นางรุ่งรัตน์ สกุณี นายทุเรียน  กองรัมย์ นายไพรวัลย์  สระทองหลาง นางพรทิพย์  ช่อรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
นายสุรศักดิ์  แช่มพรมราช นายเลิศชัย  ดอดกระโทก นางสาวเพชรรัตน์ กรินสูงเนิน นางพเยาว์ นิลดีสระน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
 

นายเมฆ  จวงตะขบ นายสมศักดิ์ ไกรสันเทียะ นายประเสริฐ ชื่นสระน้อย -รอบันทึกข้อมูล -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
นางวารี ถ่อนกิ่ง            เสียชีวิต                      นางละออง  ศรัทธา -รอบันทึกข้อมูล -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
นายสมโภชน์  วรสาย นางสมพิศ  วงษ์เปี่ยม นางเครือมาศ ชินตะขบ นายกฤษวรรณ มมตะขบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18
นายวิโรจน์  จอมเกษม นายธันยพัฒน์  เนียมสำโรง นายมานะ โทนสูงเนิน นายคมสัน เนียมตะขบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 19 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 20
นายประกอบ  อถมพรมราช นางมาลัย ผิวกิ่ง นายสมบัติ  มงคลฝั่ง นายสันติ  ชาญเมืองปัก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 21 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 22